Ubytovací řád

Domovní řád apartmánového domu vila Kollár pro ubytované hosty

Abychom Vám mohli zajistit příjemný pobyt a vyhnuli se eventuálním nedorozuměním, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli domovní řád. Potvrzením rezervace zároveň potvrzujete, že jste se seznámili is domovním řádem, souhlasíte s ním a během pobytu se jej budete v plné míře přidržovat. Nedodržování domovního řádu může být důvodem pro zrušení Vaší rezervace a zúčtování plné ceny pobytu bez ohledu na vynucený dřívější odchod z objektu. Jelikož apartmánový dům vila Kollár není určen pouze pro krátkodobé ubytování, apartmány se využívají i pro trvalé užívání vlastníků apartmánů, po příchodu do objektu je klient povinen předat pronajímateli osobní doklady všech ubytovaných osob (cestovní pasy nebo občanské průkazy). Klient je také povinen uhradit pronajímateli zbývající částku rezervace. Pronajímatel je povinen vrátit klientovi osobní doklady ihned po přihlášení ubytovaných osob k pobytu, a to nejpozději ve lhůtě 24 hodin.

Pronajímatel klientovi během pobytu poskytne veškeré informace a pomoc, kterou klient potřebuje. Doporučujeme, aby klient veškeré připomínky na kvalitu ubytování ihned oznámil pronajímateli.

Klient je zodpovědný za udržování pořádku a čistoty v ubytovací jednotce i ve společných prostorách objektu. Pronajímatel během pobytu klienta není povinen uklízet ani vynášet odpadky z ubytovací jednotky.

Pronajímatel neodpovídá za organizování volného času a animaci klienta.

Klient sám odpovídá za bezpečnost svých osobních předmětů a cenností, které odložil v ubytovací jednotce. Pronajímatel neodpovídá za jejich případnou ztrátu, proto doporučujeme, aby klient při odchodu z ubytovací jednotky bezpodmínečně zamkl dveře a zavřel okna.

Pronajímatel nemá právo v nepřítomnosti klienta vstoupit do rezervované ubytovací jednotky. Výjimkou jsou jen mimořádné okolnosti, při kterých je nezbytné vstoupit do ubytovací jednotky z důvodu odvrácení nebezpečí nebo vzniku možné škody. O vstupu do ubytovací jednotky musí pronajímatel klienta informovat při prvním následujícím kontaktu. V případě oprávněné pochybnosti pronajímatele, že byla způsobena škoda na jeho majetku, je klient povinen umožnit pronajímateli vstup do ubytovací jednotky a prověření jejího stavu.

Klient může do ubytovací jednotky přivést domácího mazlíčka jen s povolením pronajímatele. Příchod s předem nenahlášeným domácím mazlíčkem1, který není povolen pronajímatel v takovém případě má právo na zrušení klientovy rezervace.

Do objektu není povoleno přinést zbraně, lehce zápalné a explozivní látky či látky se silným nebo nepříjemným zápachem.

Klient je povinen dbát na to, aby během pobytu nepoškodil nábytek a zařízení jak v interiéru ubytovací jednotky, tak v exteriéru objektu. Není povoleno přesouvat nábytek mezi jednotlivými místnostmi ubytovací jednotky ani přenášet vnitřní vybavení druhé ubytovací jednotky, mimo objekt nebo na okolní louku (židle z kuchyně na terasu, nádobí a příbor do jiné ubytovací jednotky, lehátka z terasy atd.)

Používání prostor a zařízení, které se nenacházejí přímo v ubytovací jednotce např. lodžie apartmánu (gril, pod.), je povoleno pouze se souhlasem pronajímatele.

Při odchodu z ubytovací jednotky je klient po dobu pobytu povinen vypnout světla, elektrické spotřebiče a zavřít vodovodní kohoutky. Chlazení jídel a nápojů tekoucí vodou není povoleno. Zakázáno je i házení odpadků do záchodu, umyvadla a na jiných místech, která k tomu nejsou určena, jak v ubytovací jednotce tak na dvoře a v okolí objektu.

Klient bez povolení pronajímatele nesmí používat přístroje s vyšší spotřebou elektrické energie (žehlička, fén apod.), také je zakázáno pálit svíčky v ubytovacích jednotkách.

Přístup do interiéru a exteriéru ubytovací jednotky je povolen pouze osobám, které mají v objektu rezervované ubytování. Pokud se potvrdí, že se v objektu nacházejí předem nehlášené osoby, pronajímatel má právo zrušit celou rezervaci bez práva klienta na odškodnění. Osoby ubytované v sousedních objektech, které nejsou ve vlastnictví pronajímatele, mohou ubytovací jednotku navštívit pouze s výslovným souhlasem pronajímatele.

Klient, který během pobytu v objektu pronajímateli způsobí škodu na majetku, je povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši. Pronajímatel může požadovat od klienta úhradu kauce. Kauce za rezervovanou ubytovací jednotku se platí v den nástupu na ubytování a vrací se klientovi v plné výši v den odjezdu z ubytovací jednotky, pokud během pobytu klient pronajímateli nezpůsobil žádnou škodu na majetku.

Pokud klient nemůže nastoupit na ubytování do 16:00 hodin, je povinen předem informovat pronajímatele o pozdějším příchodu do objektu. V opačném případě má po 18:00 hodině pronajímatel právo poskytnout ubytování náhradním klientům.
V den odjezdu je klient povinen opustit ubytovací jednotku do 11:00 hod., aby ji pronajímatel mohl připravit pro klienty, kteří přicházejí do ubytovací jednotky ve 14:00 hodin. Klient je povinen zanechat rezervovanou ubytovací jednotku ve stejném stavu, v jakém ji převzal při příjezdu - nepoškozenou a čistou.

Čas mezi 22:00 a 08:00 hodinou je určen pro noční klid a čas mezi 14:00 a 17:00 hodinou pro odpolední klid. V té době se doporučuje omezit hluk tak, aby klient neobtěžoval ostatní ubytované, sousedy nebo pronajímatele.
Klientovi, který nedodržuje pravidla domovního řádu a narušuje klid v objektu, může být ubytování zrušeno. Pokud pronajímatel zruší klientovi ubytování z důvodu porušování pravidel domovního řádu, klient, bez ohledu na zkrácení pobytu v objektu, nemá právo na vrácení uhrazené ceny rezervace.

Nástupem na ubytování klient potvrzuje, že je obeznámen s domovním řádem a souhlasí s povinnostmi a podmínkami, které jsou v domovním řádu uvedeny. Všechny sporné situace, které nelze vyřešit s majitelem, budou řešeny intervencí policie nebo soudu. Reklamace se zohledňují pouze v případě, jsou-li nahlášeny během pobytu. Dodatečné reklamace nebudou akceptovány.