Ubytovací poriadok

Domový poriadok apartmánového domu vila Kollár pre ubytovaných hostí

Aby sme Vám mohli zabezpečiť príjemný pobyt a vyhli sa eventuálnym nedorozumeniam, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali domový poriadok. Potvrdením rezervácie zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s domovým poriadkom, súhlasíte s ním a počas pobytu sa ho budete v plnej miere pridržiavať. Nedodržiavanie domového poriadku môže byť dôvodom pre zrušenie Vašej rezervácie a zúčtovanie plnej ceny pobytu bez ohľadu na vynútený skorší odchod z objektu. Nakoľko apartmánový dom vila Kollár nie je určený iba pre krátkodobé ubytovanie, apartmány sa využívajú aj pre trvalé užívanie vlastníkov apartmánov, po príchode do objektu je klient povinný odovzdať prenajímateľovi osobné doklady všetkých ubytovaných osôb (cestovné pasy alebo občianske preukazy). Klient je taktiež povinný uhradiť prenajímateľovi zvyšnú čiastku rezervácie. Prenajímateľ je povinný vrátiť klientovi osobné doklady ihneď po prihlásení ubytovaných osôb na pobyt, a to najneskôr v lehote 24 hodín.

Prenajímateľ klientovi počas pobytu poskytne všetky informácie a pomoc, ktorú klient potrebuje. Odporúčame, aby klient všetky pripomienky na kvalitu ubytovania ihneď oznámil prenajímateľovi.

Klient je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty v ubytovacej jednotke ako aj v spoločných priestoroch objektu. Prenajímateľ počas pobytu klienta nie je povinný upratovať ani vynášať odpadky z ubytovacej jednotky.

Prenajímateľ nezodpovedá za organizovanie voľného času a animáciu klienta.

Klient sám zodpovedá za bezpečnosť svojich osobných predmetov a cenností, ktoré odložil v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ nezodpovedá za ich prípadnú stratu, preto odporúčame, aby klient pri odchode z ubytovacej jednotky bezpodmienečne zamkol dvere a zatvoril okná.

Prenajímateľ nemá právo v neprítomnosti klienta vstúpiť do rezervovanej ubytovacej jednotky. Výnimkou sú len mimoriadne okolnosti, pri ktorých je nevyhnutné vstúpiť do ubytovacej jednotky z dôvodu odvrátenia nebezpečenstva alebo vzniku možnej škody. O vstupe do ubytovacej jednotky musí prenajímateľ klienta informovať pri prvom nasledujúcom kontakte. V prípade oprávnenej pochybnosti prenajímateľa, že bola spôsobená škoda na jeho majetku, je klient povinný umožniť prenajímateľovi vstup do ubytovacej jednotky a preverenie jej stavu.

Klient môže do ubytovacej jednotky priviesť domáceho miláčika len s povolením prenajímateľa. Príchod s vopred nenahláseným domácim miláčikom1, ktorý nie je povolený prenajímateľ v takom prípade ma právo na zrušenie klientovej rezervácie.

Do objektu nie je povolené priniesť zbrane, ľahko zápalné a explozívne látky, či látky so silným alebo nepríjemným zápachom.

Klient je povinný dbať na to, aby počas pobytu nepoškodil nábytok a zariadenie tak v interiéri ubytovacej jednotky, ako aj v exteriéri objektu. Nie je povolené presúvať nábytok medzi jednotlivými miestnosťami ubytovacej jednotky ani prenášať vnútorné vybavenie druhej ubytovacej jednotky, mimo objektu alebo na okolitú lúku (stoličky z kuchyne na terasu, riady a príbor do inej ubytovacej jednotky, lehátka z terasy atď.)

Používanie priestorov a zariadení, ktoré sa nenachádzajú priamo v ubytovacej jednotke napr. loggia apartmánu (gril, pod.), je povolené len so súhlasom prenajímateľa.

Pri odchode z ubytovacej jednotky je klient počas pobytu povinný vypnúť svetlá, elektrické spotrebiče a zatvoriť vodovodné kohútiky. Chladenie jedál a nápojov tečúcou vodou nie je povolené. Zakázané je aj hádzanie odpadkov do záchodu, umývadla a na iných miestach, ktoré na to nie sú určené, tak v ubytovacej jednotke ako aj na dvore a v okolí objektu.

Klient bez povolenia prenajímateľa nesmie používať prístroje s vyššou spotrebou elektrickej energie (žehlička, fén a pod.), taktiež je zakázané páliť sviečky v ubytovacích jednotkách.

Prístup do interiéru a exteriéru ubytovacej jednotky je povolený len osobám, ktoré majú v objekte rezervované ubytovanie. Ak sa potvrdí, že sa v objekte nachádzajú vopred nenahlásené osoby, prenajímateľ ma právo zrušiť celú rezerváciu bez práva klienta na odškodnenie. Osoby ubytované v susedných objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve prenajímateľa, môžu ubytovaciu jednotku navštíviť len s výslovným súhlasom prenajímateľa.

Klient, ktorý počas pobytu v objekte prenajímateľovi spôsobí škodu na majetku, je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Prenajímateľ môže požadovať od klienta úhradu kaucie. Kaucia za rezervovanú ubytovaciu jednotku sa platí v deň nástupu na ubytovanie a vracia sa klientovi v plnej výške v deň odchodu z ubytovacej jednotky, ak počas pobytu klient prenajímateľovi nespôsobil žiadnu škodu na majetku.

Ak klient nemôže nastúpiť na ubytovanie do 16:00 hodiny, je povinný vopred informovať prenajímateľa o neskoršom príchode do objektu. V opačnom prípade má po 18:00 hodine prenajímateľ právo poskytnúť ubytovanie náhradným klientom.
V deň odchodu je klient povinný opustiť ubytovaciu jednotku do 11:00 hod., aby ju prenajímateľ mohol pripraviť pre klientov, ktorí prichádzajú do ubytovacej jednotky o 14:00 hodine. Klient je povinný zanechať rezervovanú ubytovaciu jednotku v rovnakom stave, v akom ju prevzal pri príchode - nepoškodenú a čistú.

Čas medzi 22:00 a 08:00 hodinou je určený pre nočný kľud a čas medzi 14:00 a 17:00 hodinou pre popoludňajší kľud. V tom čase sa odporúča obmedziť hluk tak, aby klient neobťažoval ostatných ubytovaných, susedov alebo prenajímateľa.
Klientovi, ktorý nedodržiava pravidlá domového poriadku a narúša kľud v objekte, môže byť ubytovanie zrušené. Ak prenajímateľ zruší klientovi ubytovanie z dôvodu porušovania pravidiel domového poriadku, klient, bez ohľadu na skrátenie pobytu v objekte, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny rezervácie.

Nástupom na ubytovanie klient potvrdzuje, že je oboznámený s domovým poriadkom a súhlasí s povinnosťami a podmienkami, ktoré sú v domovom poriadku uvedené. Všetky sporné situácie, ktoré nie je možné vyriešiť s majiteľom, budú riešené intervenciou polície alebo súdu. Reklamácie sa zohľadňujú len v prípade, ak sú nahlásené počas pobytu. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.